„Партньорство за ефективни политики”

„Партньорство за ефективни политики”

Година: 2014

Статус: Реализирани проекти

Програма: Оперативна програма Административен капацитет 2007-2013

Основни дейности по проекта:

По проекта се предвижда изпълнението на следните дейности: 

  • Разработване на План за развитие на община Девня за периода 2014-2020 г.

  • Дейности по обществено консултиране

  • Разработване и въвеждане на Вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня,

  • Отпечатване на Наръчник „Вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня”

  • Обучение по прилагане Вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня

  • Отпечатване на „План за развитие на община Девня 2014-2020г.”

  • Изготвяне на последваща оценка на Плана за развитие на община Девня за периода 2007-2013 г.

  • Дейности за информация и публичност

Документи: