„Общинска администрация Девня – ефективна и съвременна”

„Общинска администрация Девня – ефективна и съвременна”

Година: 2014

Статус: Реализирани проекти

Програма: Оперативна програма Административен капацитет 2007-2013

Основни дейности по проекта:

По проекта се предвижда изпълнението на следните дейности: 

  • Обучение в Института по публична администрация – София /ИПА/

  • Мотивационно обучение и придобиване на ключови компетентности

  • Обучение „Информационни технологии в административната дейност”

  • Дейности за информация и публичност

Документи: