Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Девня

Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Девня

Година: 2013

Статус: Реализирани проекти

Програма: Други

Основни дейности по проекта:

По проекта се предвижда изпълнението на следните дейности: 

Дейност 1 - създаване на горски култури

  • Почвоподготовка

  • Залесяване

Дейност 2 – поддържане на горски култури

  • Попълване на култури

  • Отглеждане на култури

Документи: