Проект на "Общински план за развитие" за периода 2014 - 2020 г. по проект «Партньорство за ефективни политики» по Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013г.

Проект на "Общински план за развитие" за периода 2014 - 2020 г. по проект «Партньорство за ефективни политики» по Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013г.

Година: 2013

Статус: Текущи проекти

Програма: Оперативна програма Административен капацитет 2007-2013

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ДЕВНЯ РЕАЛИЗИРА
Проект «Партньорство за ефективни политики»
 
по Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013г.
 
На 06.11.2013 г. Кмета на Община Девня и Министерството на финансите, чрез Дирекция Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013г. - Управляващия орган на Оперативната програма, подписаха ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА  ПОМОЩ с рег.№ 13-13-142 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ»2007-2013г. за изпълнение на проект «Партньорство за ефективни политики» по Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3 «Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики», Бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07.
В изпълнение на Дейност 3 - Дейности по обществено консултиране са предвидени: Организиране на обществено обсъждане на План за развитие на община Девня за периода 2014-2020 г. и създаване на електронна кутия за мнения и предложения. Във връзка с изпълнение на посочените по – горе дейности ще се организира обществено обсъждане на Плана за развитие на община Девня за 2014-2020 г. На събитието ще бъде представен проекта на Плана за развитие за периода 2014-2020 г., ще бъдат представени и мненията и предложенията получени в Електронна кутия за мнения и предложения /дейност 3.2/ Целта е да се съберат мнения и предложения относно мерките, конкретни проекти, които да бъдат включени в Програмата за реализация към общинския план за развитие. Общественото обсъждане ще бъде организирано за минимум 40 участника, представители на местната власт кметове по населени места, общински съветници, представители на бизнеса и гражданския сектор. Проекта на плана е публикуван на сайта на общината. Създадена е електронна пощенска кутия, а именно [email protected], на която гражданите биха могли да изпращат своите мнения и предложения. Предложенията ще бъдат приемани от ръководителя на проекта, който ще има задължението да ги препраща на външния изпълнител избран за изпълнение на дейност 2 – изработения проект на Плана за развитие на Община Девня за периода 2014 – 2020 г. Целта на дейностите е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие. Обсъждането и консултациите със заинтересованите страни на Общинския план за развитие са нормативно определени с чл.36 от Правилника за прилагане на ЗРР.Дейността ще способства за постигане на специфична цел 1 на проектното предложение за утвърждаване принципа на партньорство при разработването на политики. Целта е повишена информираност и създадена възможност за включване в процеса на създаване на политики на минимум 40 представителя на местната власт, бизнеса и гражданите.
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.
 
За контакти: НИНА БЕЛЕВА, Ръководител проект по Договор №13-13-142 от 06.11.2013г. 
Тел: 0519 470 32

Документи: