Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девня

Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девня

Година: 2013

Статус: Реализирани проекти

Програма: Оперативна програма Административен капацитет 2007-2013

Основни дейности по проекта:

По проекта се предвижда изпълнението на следните дейности: 

  • Сформиране на Екип за управление на проекта -осъществява планиране, управление, координация на проектните дейности и целият проект и последващ мониторинг, контрол и отчитане на неговото изпълнение, предлагайки конкретни решения относно формата и начина на изпълнение на проектните дейности.

  • Подготовка на тръжни документи с избор на външен изпълнител за подготовката им.

  • Провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта

  • Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

  • Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация

  • Разработване на проект за структура на общинската администрация.

  • Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената.

  • Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила.

  • Информация и публичност

Документи: