Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня

Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня

Година: 2013

Статус: Текущи проекти

Програма: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Основни дейности по проекта:

По проекта се предвижда изпълнението на следните дейности: 

  • Активиране на икономически неактивните и обезкуражените лица с оглед регистрацията им в дирекции „Бюро по труда”;

  • Осигуряване на мотивационно обучение

  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация

  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции

  • Организиране на допълнителни занимания с децата от детските градини и училищата за подобряване на постигнатите от тях резултати в рамките на обучителния процес.

  • Провеждане на консултации с родители на деца, които не посещават редовно занимания и учебни занятия.

  • Провеждане на консултации с учителите, директорите и педагогическия персонал в детските и учебни заведения, които се посещават от децата от целевите групи.

Индивидуална и групова работа (беседи, съвместни мероприятия) с деца и ученици за изграждане на отношения на приемане и толерантност в рамките на обучителния процес

Документи: