Свилен Шитов

Име

Свилен Шитов

Дата на раждане

25 юли 1975

Позиция

Кмет на Община Девня

Имейл

[email protected]

Телефон

0519/470-11

Семейно положение

Семеен с две деца

Образование

Висше

Допълнителна информация

Приемен ден на кмета на Община Девня - четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Кметът на Общината е орган на изпълнителната власт в общината. Той се избира от населението за срок от четири години по ред определен със закон. В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общински съвет и решенията на населението.


Провомощия на кмета на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания; 
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи; 
5. организира изпълнението на общинския бюджет; 
6. организира изпълнението на дългосрочните програми; 
7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно; 
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет; 
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания; 
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина; 
11. председателства съвета по сигурност; 
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията , както и организира изпълнението им; 
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация; 
14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда; 
15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас; 
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация; 
17. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им. 
18. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост. 
19. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.  
20.  Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи. 
21. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
     22. Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.