ЕЛКА ДРАГУЛЕВА

Име

ЕЛКА ДРАГУЛЕВА

Дата на раждане

01 януари 1973

Позиция

Секретар на Община Девня

Образование

Магистър по „Публична администрация и европейска интеграция” ВСУ „ Черноризец Храбър”- Варна

Професионален опит

от февруари 1996 г. до май 2008 г. в Община Девня
от март 2010 г. до декември 2011 г. в ОД на МВР – Варна

от януари 2012 г. в Община Девня

Допълнителна информация

Бакалавър – специалност „Бизнес администрация”
Квалификация „Икономист” в НБУ – София

Секретарят на общината организира и отговаря за: 
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; 
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; 
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; 
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината; 
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица; 
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми. 
7. Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.