ДОНКА ЙОРДАНОВА

Име

ДОНКА ЙОРДАНОВА

Дата на раждане

22 февруари 1971

Позиция

Заместник кмет на Община Девня

Телефон

0519/470 20

Семейно положение

омъжена

Образование

Висше

Допълнителна информация

Правомощия на заместник-кмета:
1. подпомага кмета при вземането на решения, осигуряващи провеждането на местната политика и изпълнението на правомощията му
2. координира, ръководи и организира дейностите
3. организира и ръководи съвещания, работни групи и комисии
4. подписва писма, удостоверения, обявления, уведомления и др. документи, които са в кръга на правомощията, възложени по силата на закон, решения на Общински съвет или със заповед на кмета
5. внася докладни записки до Общински съвет 
6. координира взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства, нестопански организации, държавни, общински и частни фирми, физически лица, професионални организации и съюзи