Наредба за реда и условията за поставяне на преместваемите обекти по смисъла на чл.56 от Закона за устройство на територията

Документ