Решение №936 от 04.05.2018г. на Административен съд Варна относно Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Документ