Решение №1310 от 27.06.2019г. на Административен съд Варна относно Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на Община Девня

Документ