ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.63, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Документ