Наредба № 6 за чистотата и опазване на околната среда в Община Девня

Документ