Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии върху обекти собственост на Община Девня (Отменена с Решение №447/29.05.2018г. на Об С-Девня)

Документ