Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2017г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО

1

Свилен Шитов

кмет

23.04.18г.

файл декл.

2

Донка Йорданова

зам.-кмет

23.04.18г.

файл декл.

3

Елка Драгулева

секретар

20.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

 

4

Симеон Георгиев

гл.архитект

20.04.18г.

файл декл.

5

Итко Илиев

Служител по сигурността на информацията

17.04.18г. 

28.05.18г.


файл декл.

6

Руска Василева

Фин. контрольор

23.04.18г.

25.05.18г.


файл декл.

7

Николинка Караджова

Фин. контрольор

16.04.18г.

22.05.18г.


файл декл.

8

Мария Атанасова

Гл. експерт ЧР

17.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

ОТДЕЛ АИПО

 

9

Петър Петров

Началник отдел

16.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

10

Мария Петрова

Специалист правни въпроси

16.04.18г.

21.05.18г.


файл декл.

11

Светла Борисова

Специалист деловодство

17.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

12

Елена Христова

гл. специалист ГРАО

17.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

13

Диана Иванова

Специалист ГРАО

17.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

14

Галин Господинов

Специалист ИТ

20.04.18г.

22.05.18г.


файл декл.

15

Анка Стратева

специалист

16.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

16

Станислав Кръчмаров

Специалист ВО

23.04.18г.

08.06.18г.


файл декл.

17

Миглена Василева

Техн. сътрудник

20.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

18

Женя Радева

Техн. сътрудник

20.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

19

Елена Трушева

Техн. сътрудник

17.04.18г.

01.06.18г.

файл декл.

20

Станимир Радев

специалист

23.04.18г.

23.05.18г.

файл декл.

21

Панайот Павайотов

специалист

23.04.18г.

08.06.18г.

файл декл.

ЗВЕНО ЧЛ. 29 ЗМСМА

 22

Росица Димитрова  Технически сътрудник ОБС Девня

23.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

ОТДЕЛ ФСМДТОКХД

 

23

Кънчо Минчев

Началник отдел

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

24

Станка Лазарова

ст. счетоводител

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

25

Марийка Гачева

ст. счетоводител

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

26

Кремена Антонова

счетоводител

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

27

Яница Петрова

счетоводител

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

28

Йорданка Цонева

Касиер-счетоводител

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

29

Кремена Ангелова

Началник сектор

16.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

31

Наталия Дрожжова

специалист

17.04.18г.

30.05.18г.

файл декл.

32

Марийка Стоянова

специалист

17.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

35

Живка Недялкова

специалист

17.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

36

Александра Златева

специалист

18.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

37

Иринка Христова

специалист

18.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

38

Мая Добрева

специалист

23.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

39

Гьонюл Салимова

Специалист ИМ

20.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

40

Краси Славова

специалист

23.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

СЕКТОР УТ

 

41

Галина Димитрова

Началник сектор

23.04.18г.

21.05.18г.

файл декл.

42

Ивелина Василева

главен експерт

18.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

43

Ваня Георгиева

специалист

16.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

44

Лидия Колева

специалист

16.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

Сектор ТС

45

Димитрина Щерева

експерт

23.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

46

Радка Бончева

специалист

16.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

47

Севдалина Урумова

специалист

16.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

48

Мирослава Стоянова

специалист

17.04.18г.

21.05.18г.

файл декл.

СЕКТОР ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА; СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 

50

Нели Павлова

Началник сектор

16.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

51

Милена Георгиева

специалист

16.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

52

Николай Корназов

гл. експерт-еколог

07.06.18г.

07.06.18г.

файл декл.

53

Ангел Йорданов

инспектор

16.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

54

Наталия Георгиева

специалист

23.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

ДИРЕКТОРИ

 

56

Иван Сутев

Директор Музей на мозайките

20.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

57

Снежана Дянкова

Директор ДЦПЛУ

23.04.18г.

25.05.18г.

файл декл.

58

Лиляна Георгиева

Директор ДГ Здравец

23.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

59

Радостина Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина

23.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.