Образование

ДГ „НЕЗАБРАВКА“

С адрес на управление: гр. Девня, кв. „Девня - 1“,  ул. „Фронтоваци“ № 17

e-mail: [email protected]

Директор: Радостина Манолова Георгиева

 

ДГ „Незабравка“ е общинска детска градина, с присъединени към нея филиали – ДГ „Детелина“ и ДГ „Здравец“.

 

Децата, посещаващи градината, са разпределени по групи, съобразно тяхната възраст, както следва:

 

3-4г.-първа възрастова група

4-5г.-втора възрастова група

5-6г.-трета възрастова група

6-7г.-четвърта възрастова група

 

Висококвалифицираният екип от директор, 25 педагогически специалисти, 4 мед. сестри и лекар, административен  и  помощен  персонал, осигуряват за децата хармонична и подкрепяща образователно-възпитателна среда, изпълнена с много обич и внимание.

 

Образователната стратегия на детската градина е насочена към формиране на ключовите компетентности у децата в три направления: знания, умения и отношения, чрез изграждане на позитивна, привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно обучение и възпитание. Приоритетно в работата е възпитанието в духа на българските ценности и традиции, създаването на чувство на гордост и уважение към националната култура.

 

Двуетажната сграда на ДГ „Незабравка“ е открита на 27.03.1976 г. Тя разполага с четири просторни занимални, добре  оборудван физкултурен салон, кабинет по БДП, екокабинет, административен и кухненски блок. Към детската градина има обособени два вътрешни двора и един външен – с площадки за всяка група, който се използва за свободни игри и занимания.

 

През 2020 година сградите на ДГ “Незабравка“ и на ДГ „Детелина“  са ремонтирани по проект за повишаване на енергийната ефективност, с осигурено финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Помещенията отговарят на всички нормативни изисквания за  пълноценно обучение и възпитание на децата.

  

ДГ ”Незабравка” работи по множество национални програми и проекти на МОН. Има спечелени два проекта. Един, който е по Национална програма ФАР 2003 „Образователна и медицинска интеграция на уязвими етнически  малцинства“, а другият по Национална  кампания „За чиста околна среда“ на  МОСВ и ПУДООС – „Екокът „Детски  рай”.

 

________________________________________

 

ДГ„ДЕТЕЛИНА” - ФИЛИАЛ НА ДГ „НЕЗАБРАВКА”

Адрес: гр. Девня, община Девня, ул. „Капитан Петко” 9А

 

Кратка информация за ДГ „Детелина“:

Открита е на 15.05.1977 г., като двуетажната сграда е строена специално за детска градина и има обособени 6 просторни занимални за предучилищни групи и една яслена група. Разполага с добре оборудван физкултурен салон, кухненски блок, методичен кабинет, два външни двора, които предоставят прекрасни възможности за трудово и екологично възпитание на децата, игри по интереси и свободни занимания. Сградата се отоплява с локално парно.

 

________________________________________

 

ДГ „ЗДРАВЕЦ” - ФИЛИАЛ НА ДГ „НЕЗАБРАВКА”

Адрес: гр. Девня, кв. „Повеляново“,  ул. ,,Славянска“ № 2

 

Кратка информация за ДГ ,,Здравец” :

 

       ДГ „Здравец” е открита в деня на детето – 1 юни 1974 г. Двуетажната сграда е проектирана и построена специално за детска градина. Разполага с 4 просторни занимални за предучилищни групи и една яслена група. Има добре оборудван физкултурен салон, методичен кабинет, санитарни помещения, кухненски блок. Два големи външни двора, предоставят прекрасни възможности за трудово и екологично възпитание на децата, свободни игри и забавления. Сградата се отоплява с локално парно.

________________________________________

 

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

Адрес: гр. Девня, ул. „Капитан Петко“ №26

Телефон/факс:

0519 / 98181-директор,

0519/ 98467-пом.-директор,

0519/ 98115 –главен счетоводител и домакин

0519/98009-филиал

 

E-mail: [email protected]

Директор: Станислава Налбантова

 

Кратка информация за училището:

 

         Учебният процес в СУ „Васил Левски“ се осъществява в три сгради - основна сграда и два филиала – за учениците от 1-ви и 2-ри клас в кв. „Девня“ и за ученици от 1-ви до 4-ти клас в кв. „Повеляново“.

 

         Основната сграда е открита през 1962 г. Днес училището разполага с богата материално-техническа база с добре оборудвани учебни кабинети по информатика и информационни технологии с интернет, голям и добре оборудван физкултурен салон, фитнес зала, открити спортни площадки.

 

         През 2020 г. основната страда на СУ „Васил Левски“ е ремонтирана по проект за повишаване на енергийната ефективност, оборудване и обзавеждане, с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

         Училището предлага езикова подготовка по английски и руски език във всички етапи на обучение. В него се развива активна извънкласна дейност: хор, вокална група, народни танци, кръжоци, спортни секции, клубна дейност и СИП-ове по различни дисциплини.

      Обучението на учениците след VІІІ клас продължава в профилирана и професионална паралелка.

 

         В резултат на изключително успешно партньорство с бизнеса и благодарение на личните усилия на кмета Свилен Шитов, от 2017 г. в СУ „Васил Левски“ се осъществява прием на ученици в 2 професионални паралелки по автоматизация и електротехника. Училището е единственото в региона, предлагащо на своите възпитаници атрактивен социален пакет  – безплатни учебници и униформи, транспорт, обяд, стипендии, перфектни условия за провеждане на дуално обучение и гарантирана заетост в трите индустриални гиганти на територията на общината, които финансират професионалното образование. Съвместният проект е отличен през 2020 г. от Националното сдружение на общините в България с награда „Партньор на общините“ за значим принос за местната общност.

 

 

____________________________________

 

Център за подкрепа за личностно развитие – град Девня

Адрес: гр. Девня, ул. Фронтоваци № 18-20

 

Центърът за подкрепа за личностно развитие в Девня е изграден през 2018 година. Той се помещава в сградата на бившата ОДЗ I в града, като възкръсва за нов живот след мащабен ремонт по инициатива на общинското ръководство и лично на кмета Свилен Шитов.

 

Застроената площ на двуетажната сграда, в която се помещава Центърът, е 1400 кв. м. Огромният двор към сградата предоставя различни възможности за игра и отдих на посетителите. Там са изградени беседки, сух фонтан, чешмички, модерна детска площадка, открита сцена, пейки, кътове за игра на табла и шах, интерактивен полигон. Дворът е добре осветен, за да може да се ползва по предназначение и в тъмната част на денонощието. Всички свободни пространства са озеленени.

 

Школи и направления

 

Още с откриването, дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие се разгръща в 8 основни направления. Специален акцент е стимулирането на талантите на децата. В комплекса се помещават школи по тенис на маса, борба, бойни изкуства, балет, народни танци, гайда и ракетомоделизъм.

 

През месец април 2021 година, в Центъра е разкрита нова школа по приложни изкуства „Мечта“. Тя се посещава от деца и младежи с творчески интереси, като интересът към занятията е огромен. Заниманията са напълно безплатни и са съобразени с програмите, изучавани в училище.

 

На 21 май 2021 година в Центъра е открит Филиал към Центъра за Обществена подкрепа „Хаячи“ – Нови пазар. Новооткритият Филиал в Центъра за личностно развитие разполага с модерни, удобни и добре оборудвани кабинети.

 

От месец юли в Центъра за подкрепа за личностно развитие има и Школа за начален етап по чуждоезиково обучение.

 

Признание и награди

 

      Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавната агенция за закрила на детето – 2020 г.

      Номинация за награда „Златна ябълка“ – 2021 г.