Фондация Марцианопол

          Фондация "Марцианопол" със седалище гр. Девня е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, учредена е през 1998 г. и е единствената неправителствена организация на територията на община Девня. Председател на УС, от учредяването до сега, е г-н Димитър Димитров, понастоящем депутат в 40-то Народно събрание, а изпълнителен директор е - варненският адвокат Александър Асенов.

Основните цели на Фондацията са:

 • Да съдейства за преодоляването и разрешаването на екологичните проблеми и за осъществяването на принципите на устойчиво развитие, както и да подкрепя интеграцията в международните инициативи в областта на екологията и устойчивото развитие;
 • Да насърчава изграждането и функционирането на екологично съобразена икономика и околна среда, съответстващи на международните стандарти и да подкрепя технологичното развитие и внедряването на екологични и нови технологии, гарантиращи рационално използване на природните ресурси, опазване и възстановяване на околната среда и устойчиво социално-икономическо развитие;
 • Да насърчава развитието на екологичното възпитание и образование и съдейства за формирането на индивидуално и обществено екологично съзнание;
 • Да подкрепя устойчивото развитие на региона на гр. Девня, като спомага за осигуряването на благоприятна природна и социално-битова среда, здравословни условия на труд и отдих за населението от региона.

От 2000 год. приоритетна за Фондацията е дейността, насочена към:

 • стимулиране и гарантиране на гражданското участие в управлението на община Девня, чрез създаване на благоприятна обществена среда;
 • провеждане на общинската политика на основата на партньорство между основните сектори на общинско равнище /само общите усилия на местни органи, НПО, бизнес среди и граждани могат да доведат до трайни резултати в социалната сфера, подобряване живота на хората, което е гаранция за постигане на местна устойчивост./
 • съдействие на общинска администрация за чувствително подобряване административното обслужване на граждани и юридически лица.

        В тази връзка особено значим в цялостната дейност на организацията до сега, се явявя проектът "Стимулиране на управленската и комуникативна ефективност в структурите на община Девня".

         Той се реализира през 2000 год., благодарение на финансовата подкрепа на Клуб "Отворено Общество" - Варна и успешното сътрудничество с Община Девня. Основните цели на проекта бяха свързани с:

 • оптимизиране на взаимодействието между отделните структури на местната власт в Община Девня и подобряване качеството на комуникацията на тези структури с обществеността;
 • запознаване на обществеността със структурата и дейността на общинските органи и подобряване качеството на обратната връзка на гражданите с тези органи; създаване на условия за привличане на младежи и представители на обществеността в процеса на вземане на решения от компетентните органи на общината, при разрешаването на значими местни проблеми и за постигане на ефективен граждански контрол;

       В рамките на проекта, тези цели се реализираха успешно посредством:

 1. провеждане на обучения с представители на общинска администрация, общински съветници, младежи от града - за развитие на комуникативни умения, умения за работа в екип, преодоляване и разрешаване на конфликти, водене на преговори, водене на спорове, методи за генериране на идеи, публични речи;
 2. провеждане на симулации на сесии на Общинския съвет, по повод разрешаването на актуални проблеми на младите хора на общината.
 3. организиране на дискусии с младите хора по проблемите на функционирането на местното самоуправление, дейността на третия сектор, младежката безработица и др.;

         През месец март 2001 год. в КК "Свети Константин и Елена" по инициатива на Фондацията беше организирата Конференция на тема "Инвестиционен климат и устойчиво развитие на общините от Черноморския регион". Проектът беше реализиран и организиран съвместно с Асоциация на българските черноморски общини /АБЧО/, Община Девня и "Солвей Соди" АД. Освен посочените организации, участие звеха КЦУР "Геопонт-Интерком", "БУЛПЛАН" ООД, МУ - Варна катедра "Хигиена и екология", община Бургас и др. Темите на изнесените доклади бяха свързани тематично с района около Варненско-Белославското езеро и Варненския залив. Посланието на конференцията се изразява в утвържаване на добрия инвестиционен климат като необходимо условие за възходящо развитие на всяка територия. Задача на местната власт е за работи такъв инвестиционен климат, който да не уврежда природата и нейните ресурси и да осигури стойчив характер на икономическото и социалното развитие на региона. 

         От декември 2003 година отпочна реализацията на проект: "Повишаване познанията и професионалните умения на членовете на новоизбраните общински съвети при осъществяване на правомощията им при определяне и реализиране на общинската политика", който ще се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София. Проектът е с продължителност 6 месеца и включва общините Девня, Долни Чифлик, Бяла и Суворово.
       Основна му цел е да повиши професионалния управленски капацитет и умения на новоизбраните общинските съветници в четирите общини на Варненска област - Девня, Долни Чифлик, Бяла и Суворово, при осъществяване на правомощията им по определяне и реализиране на общинската политика.
        За тази цел, в момента тече извършване на оценка на нуждите на общинските съветници от обучение, която има за цел да установи настоящото ниво на познание на общинските съветници относно компетенциите на общинските съвети, свързани с нормотворческите, организационните и контролните им правомощия. По - конкретно ще бъдат търсени отговори на ниво на познание в следните направления:

 • Човешкия ресурс;
 • Организационен ресурс;
 • Общностен ресурс;
 • Общностен ресурс.

 
         Всичко това предстои да бъде извършено чрез събиране на данни посредством анкетиране на общинските съветници относно описаните направления, както и относно проблемните области в законовата уредба, касаеща местното самоуправление, проблемни сфери в конкретната община, неясноти относно конкретни правомощия на Общинския съвет, трудности при изработване на регулацията на дадени сфери, особено такива, които наскоро са въведени в законодателството.
       Формата на обучение, която ще се използва е обучителни семинари, за лектори ще бъдат привлечени доказани експерти. Предвиждат се да бъдат реализирани три основни модула на обучение:

 1. Общи нормотворчески, организационни и контролни правомощия на ОбС и специални компетенции по отделни отрасли и направления на дейност - с акцент върху организация и дейността на общинския съвет и общинската администрация, механизмите за взаимодействие с кмета и общинската администрация и законовите възможности за контрол върху тяхната дейност, взаимодействието с централната власт; специалните правомощия във връзка със стопанисването и разпореждането с общинска собственост, предоставяне на концесии, управление и развитие на комунални услуги, определяне размера върху местните такси.
 2. Местно развитие - общински стратегии и планове за развитие като част от процеса на планиране и осъществяване на регионалното развитие, основните моменти в разработването на стратегии, планове и програми за местно развитие, взаимодействие при разработване на общинските стратегии и планове за развитие с процеса на регионално планиране, ресурсно осигуряване на местното развитие.
 3. Консултативен процес, гражданско участие в местното самоуправление, комуникация с гражданите - разглеждане на основните инструменти на консултативния процес и основните положения и законови възможности за участие на гражданите в процеса на определяне на местните политики.

           Считаме, че успешната реализация на този проект би спомогнала за постигане на стабилна местна демокрация, за която безпорна е ролята на Общинския съвет като орган на местното самоуправление.

Нина Господинова
Член на Управителния съвет на Фондация "Марцианопол"
Координатор по проекта