СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2022 г. В ОБЩИНА ДЕВНЯ

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2022 г. В ОБЩИНА ДЕВНЯ

        

      Задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данъка върху превозните средства, може да се заплатят на две равни вноски: първата до 30-ти юни и втората до 31-ви октомври. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30-ти април, се прави отстъпка от 5 процента.

      Патентният данък се заплаща на 4 равни вноски, както следва: до 31-ви януари, до 30-ти април, до 31-ви юли и до 31-ви октомври. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват също отстъпка от 5 процента.

     За туристически данък - задължените лица подават в общината декларация по образец до 31 януари, за осъществените през предходната календарна година нощувки. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

      Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Девня са следните:

- В брой или с ПОС на касите на сектор „Местни данъци и такси“, в информационен център, на адрес- гр.Девня, бул. „Съединение“ №78, ет.1;

-на касите на Easypay в страната;

-на касите на Български пощи ЕАД;

-на касите на банка ДСК;

-чрез банков превод по банковата сметка на Община Девня:

БАНКА: „Юробанк България“ АД – клон Девня

BIC: BPBIBGSF

Сметка с IBAN: BG 95 BPBI 7945 84 8451 4800 /BGN/  – сметка за приходи от местни данъци и такси

 

Наименование на кодовете за вид плащане по приходната сметка:

44 14 00    Патентен данък и лихви върху него;

44 21 00    Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него; 

44 22 00    Данък върху наследствата и лихви върху него;

44 23 00    Данък върху превозните средства и лихви върху него;

44 24 00    Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;

44 25 00    Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;

442800 – Туристически данък

443400 – Други данъци

 

      Задължените към Община Девня физически и юридически лица ще получат съобщения с информация за размера на задълженията.

     За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране.