Социална политика и услуги

   Все повече нараства тенденцията лица от различни рискови групи да се нуждаят от предоставянето на социални услуги в общността. Това с особена сила се отнася за лицата с увреждания.

     Предоставянето на социални услуги в общността позволява нуждаещите се лица да получат необходимата социална услуга без да се откъсват от обичайната домашна среда. Това от една страна осигурява сигурност на нуждаещите се чрез предоставянето на качествени социални услуги от квалифицирани кадри и от друга освобождаване на близки и роднини от ангажимента да полагат непрекъснати грижи на лицата с увреждания, получавайки възможността да се включат активно в икономическия и социален живот на общината.

      Целите, които си поставяме чрез развитието на мрежа от заведения за социални услуги предоставяни в общността е да бъде дадена възможност лицата с увреждания да бъдат ресоциализирани и адаптирани в нормалната жизнена среда.

   

Социални услуги в общността, предоставяни от община Девня

Дневен център за хора с увреждания

Дневният център е разкрит през 2009 г. и е държавно делегирана дейност с целева група възрастни хора с увреждания. Дневният център се помещава в едноетажна сграда, общинска собственост. Създадена е добра материална база, оборудвана със съвременни уреди за корекционно- компенсаторна дейност и рехабилитация. ДЦХУ разполага със служебен автомобил, снабден с падащ борд за обслужване на потребители с физически увреждания в инвалидни колички. ДЦХУ предоставя дневна грижа. На потребителите е осигурен безплатен транспорт - извозване от дома на потребителя до центъра и обратно, медицински грижи, корекционно-компенсаторна работа, арттерапия, музикотерапия, психологична помощ, рехабилитация и др. Капацитетът на центъра е 40 места. Щатната численост на персонала е 16 щатни бройки.

 

Приемна грижа

Приемната грижа като социална услуга на територията на община Девня се развива от 2010 г., когато е прието първото заявление в ОЗД при ДСП – Девня от кандидат-приемен родител. През месец януари 2011 г. е настанено първото дете в приемно семейство. От тогава до момента се наблюдава динамика в развитието на приемната грижа в общината. През 2011 г. в подкрепа на развитието на приемната грижа е стартиран проекта „И аз имам семейство”, изпълняван от АСП. Община Девня е партньор на Агенцията и като доставчик на Приемна грижа предоставя услугата от м. май 2012 година. От м. Декември 2015 г. стартира надграждащия проект «Приеми ме 2015», който усъвършенства и разширява обхвата на услугата «приемна грижа» и затвърждава нейното предоставяне на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца жертви на насилие или трафик. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3 годишна възраст.

 

Личен асистент, социален асистент и домашен помощник

Община Девня изпълнява проект “Независим живот в Община Девня”, финансиран по ОПРЧР, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2-002  за предоставяне на услуги в домашна среда и в Център за почасови услуги за социално включване. Услугата е предназначена за хора с трайни увреждания в т.ч. деца с увреждания, самотноживеещи лица над 65 г. възраст, лица със здравословни причини. По проекта са назначени 48 лица на трудови договори, като личен асистент, социален асистент или домашен помощник, които полагат грижи за 72 потребители.

Центъра за почасови услуги за социално включване предлага здравни услуги, интегрирани услуги (комплексни действия в зависимост от индивидуалните нужди), мотивационна и психологическа подкрепа, административни услуги, помощ при общуване и поддържане на социални контакти.

 

Домашен социален патронаж /ДСП/

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете на населението в надтрудоспособна възраст и хора с увреждания, самотно живеещи хора и други.

Обслужва потребители от цялата община, местна дейност - на общинско финансиране, с капацитет 90 души и персонал  9бр. В момента услугата ползват около 80 потребители.

 

Клубове на пенсионера

На територията на община Девня са разкрити и функционират 5 клубове на пенсионера, разположени в помещения – общинска събственост и финансирани от общинския бюджет.  При необходимост и възможност се извършват текущи ремонти и оборудване с общински средства и дарения. Всеки един от клубовете се посещава от хора в пенсионна възраст и с определен процент нетрудоспособност. Клубовете на пенсионера са равномерно разпределени на територията на цялата община и през годините са се доказали като основна услуга за социална итеграция и социално включване на голяма част от възрастните хора в риск, особено в малките населени места, отдалечени от общинския център.

 

Обществена трапезария

Чрез социалната услуга Обществена трапезария по проект «Осигуряване на топъл обяд в Община Девня», финансирана по ОП за храни и/или основно материално подпомагане е осигурена към Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица - безплатна храна за обяд на 135 жители.