Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2021г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2021г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

1.

Кмет

Свилен Шитов

03.05.2022 г.

 Изтегли от тук

2.

Заместник кмет

Донка Йорданова

03.05.2022 г.

 Изтегли от тук

3.

Секретар

Елка Драгулева

04.05.2022 г.

 Изтегли от тук

4.

Кметски наместник Падина

Ивелина Йоргакиева

 

 Изтегли от тук

 

Длъжности на пряко подчинение на кмета на общината

 

5.

Служител по сигурността на информацията

Данаил Георгиев

27.04.2022 г.

 Изтели от тук

6.

Финансов контрольор

Руска Димитрова

28.04.2022 г.

 Изтегли от тук

7.

Главен архитект

Симеон Георгиев

18.04.2022 г.

 Изтегли от тук

   8.

Главен експерт Човешки ресурси

 Мария Димчева

05.05.2022 г.

 Изтегли от тук

9.

Специалист

Миглена Василева

13.05.2022 г.

 Изтегли от тук

 

 

Дирекция „Административно, информационно и правно обслужване

 

Отдел „Административно и информационно обслужване

 

10.

Началник отдел

Петър Петров

20.04.2022 г.

 Изтегли от тук

 

11.

Специалист деловодство

Светла Борисова

21.04.2022 г.

 Изтегли от тук

 

12.

Главен специалист ГРАО

Елена Христова

19.04.2022 г.

  Изтегли от тук

 

13.

Специалист ГРАО

Диана Иванова

19.04.2022 г.

  Изтегли от тук

           

 

Отдел „Правно обслужване“

 

14.

Специалист правни въпроси

Мария Петрова

20.04.2022 г.

 Изтегли от тук

15.

Специалист архив

Елена Трушева

20.04.2022 г.

 Изтегли от тук

16.

Специалист връзки с обществеността

Диана Стоева

14.04.2022 г.

 Изтегли от тук

 

ЗВЕНО ПО ЧЛ. 29а ОТ ЗМСМА

17.

Технически сътрудник  

Росица Димитрова

18.04.2022 г.

  Изтегли от тук

 

Дирекция „Финанси счетоводство, бюджет, Местни данъци и такси“

18.

Директор

Кънчо Минчев

16.05.2022 г.

 Изтегли от тук

 

Отдел „Финанси, счетоводство, бюджет“

 

19.

Старши счетоводител

Станка Лазарова

15.04.2022 г.

 Изтегли от тук

20.

Счетоводител

Елица Николова

14.04.2022 г.

 

12.01.2022г.

(Встъпителна)

 Изтегли от тук

 

 Встъпителна изтегли от тук

21.

Счетоводител

Мария Иванова

14.04.2022 г.

 Изтегли от тук

22.

Счетоводител

Яница Петрова

14.04.2022 г.

 Изтегли от тук

23.

Счетоводител

Миглена Стоянова

14.04.2022 г.

 

18.01.2022г.

(Встъпителна)

 Изтегли от тук

 

Встъпителна изтегли от тук

24.

Счетоводител

Марийка Гачева

14.04.2022 г.

 Изтегли от тук

25.

Касиер-счетоводство

Йорданка Цонева

12.04.2022 г.

 Изтегли от тук

         

                                                                       

Отдел „Местни данъци и такси“

 

26.

Началник отдел

Марияна Ганчева

14.04.2022 г.

 Изтегли от тук

27.

Главен експерт

Яни Георгиев

15.04.2022 г.

 Изтегли от тук

28.

Специалист

Александра Златева

18.04.2022 г.

 Изтегли от тук

29.

Инспектор

Иванка Георгиева

28.04.2022 г.

 Изтегли от тук

30.

Инспектор

Наталия Дрожжова

26.04.2022 г.

 Изтегли от тук

31.

Инспектор

Павлина Иванова

26.04.2022 г.

 Изтегли от тук

32.

Касиер

Иринка Христова

26.04.2022 г.

 Изтегли от тук

 

Дирекция „Устройство на територията, „Транспорт и собственост“

 

Отдел „Устройство на територията“

33.

Началник отдел

Галина Димитрова

27.04.2022 г.

 Изтегли от тук

34.

Главен експерт

Анелия Димитрова

28.04.2022 г.

 Изтегли от тук

35.

Главен експерт

Ивелина Георгиева

29.04.2022 г.

 Изтегли от тук

36.

Специалист

Веска Колева

28.04.2022 г.

 

12.01.2022г.

(Встъпителна)

 Изтегли от тук

 

Встъпителна изтегли от тук

 

Отдел „Транспорт и собственост“

 

37.

Началник отдел

Димитрина Щерева

19.04.2022 г.

 Изтегли от тук

38.

Специалист

Савка Василева

19.04.2022 г.

 Изтегли от тук

39.

Специалист

Радка Бончева

07.04.2022 г.

  Изтегли от тук

40.

Специалист

Севдалина Урумова

21.04.2022 г.

 Изтегли от тук

41.

Специалист

Адриана Иванова

21.04.2022 г.

 Изтегли от тук

 

Дирекция „Екология, чистота, инспекторат“

 

Отдел „Екология, чистота“

 

42.

Началник отдел

Нели Павлова

19.04.2022 г.

  Изтегли от тук

43.

Специалист

Милена Георгиева

15.04.2022 г.

 Изтегли от тук

44.

Специалист

Георги Димитров

15.04.2022 г.

 Изтегли от тук

 

Отдел „Инспекторат“

 

45.

Главен експерт

Николай Корназов

19.04.2022 г.

 Изтегли от тук

46.

Инспектор

Ангел Йорданов

19.04.2022 г.

 Изтегли от тук

47.

Инспектор

Станимир Радев

13.05.2022 г.

 Изтегли от тук

48.

Инспектор

Женя Радева

14.04.2022 г.

 Изтегли от тук

 

Дирекция „Образование, култура, здравни и социални дейности“

 

Отдел „Образование и култура и хуманитарна дейност“

 

49.

Експерт „Култура и образование

Жанета Димитрова

12.05.2022 г.

 Изтегли от тук

50.

Специалист

Мая Добрева

 

 

51.

Специалист „Спорт и Туризъм“

Станислав Кръчмаров

28.04.2022 г.

 Изтегли от тук

52.

Специалист „Интеграция на малцинствата“

Гьонюл Селимова

27.04.2022 г.

 Изтегли от тук

 

Отдел „Домашен социален патронаж”

 

53.

Главен специалист  

Радка Недева Димитрова

26.04.2022 г.

 Изтегли от тук

 

Директори

 

54.

Иван Сутев

Директор Музей на мозайките

11.05.2022 г.

Изтели от тук

55.

Снежана Дянкова

Директор ДЦХУ

13.05.2022 г.

 Изтегли от тук

56.

Радостина Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина,филиал Здравец

12.05.2022 г.

 Изтегли от тук