Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2020г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО

 

1

Свилен Шитов

кмет

14.05.2021 файл декл

2

Донка Йорданова

зам.-кмет

14.05.2021 файл декл

3

Елка Драгулева

секретар

23.04.2021 файл декл

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

 

4

Симеон Георгиев

гл.архитект

13.05.2021 файл декл

5

Руска Василева

Фин. контрольор

28.04.2021 файл декл

6

Ивелина Йоргакиева

кметски наместник село Падина

10.05.2021 файл декл
7 Данаил Георгиев Служител по сигурността на информацията

 02.09.2020г.

/встъпителна/

26.04.2021г.

файл декл.

 

файл декл.

ОТДЕЛ АИПО

 

8

Петър Петров

Началник отдел

20.04.2021г файл декл

9

Мария Петрова

Специалист правни въпроси

10.05.2021г файл декл

10

Светла Борисова

Специалист деловодство

20.04.2021г файл декл

11

Елена Христова

гл. специалист ГРАО

28.04.2021г файл декл

12

Диана Иванова

Специалист ГРАО

23.04.2021г файл декл

13

Галин Господинов

Специалист ИТ

22.04.2021г файл декл

14

Станислав Кръчмаров

Специалист ВО

12.05.2021г файл декл
15 Диана Стоева

Специалист ВО

11.08.2020г.

/Встъпителна/

12.05.2021г.

файл декл.

 

файл декл.

16

Миглена Василева

Специалист

28.04.2021г файл декл

17

Елена Трушева

Специалист

27.04.2021г файл декл

ЗВЕНО ЧЛ. 29 ЗМСМА

 

 18

Росица Димитрова

 Технически сътрудник ОБС Девня

28.04.2021г файл декл

ОТДЕЛ ФСМДТОКХД

 

19

Кънчо Минчев

Началник отдел

17.05.2021г файл декл

20

Станка Лазарова

ст. счетоводител

20.04.2021г файл декл

21

Яница Миланова

счетоводител

20.04.2021г файл декл

22

Мария Георгиева

счетоводител

21.04.2021г файл декл

23

Силвия Стоянова

счетоводител

08.09.2020г.

/Встъпителна/

20.04.2020г.

файл декл.

 

файл декл

24

Йорданка Цонева

Касиер-счетоводител

27.04.2021г файл декл

25

Марияна Ганчева

Началник сектор

19.04.2021г файл декл

26

Яни Георгиев

 Главен ексепрт

19.04.2021г файл декл

27

Наталия Дрожжова

специалист

22.04.2021г файл декл

28

Павлина Иванова

специалист

23.04.2021г файл декл

29

Иванка Георгиева

Инспректор МДТ

23.04.2021г файл декл

30

Александра Златева

специалист

20.04.2021г файл декл

31

Иринка Христова

специалист

26.04.2021г файл декл

32

Гьонюл Салимова

Специалист ИМ

10.05.2021г файл декл

33

Жанета Димитрова

Експерт култура и образование

10.05.2021г файл декл

СЕКТОР УТ

 

34

Галина Димитрова

Началник сектор

20.04.2021г файл декл

35

Ивелина Василева

главен експерт

23.04.2021г.

файл декл

36

Лидия Колева

специалист

11.05.2021г файл декл

37

Анелия Димитрова

главен експерт

11.05.2021г файл декл

Сектор ТС

 

38

Димитрина Щерева

експерт

28.04.2021г файл декл

39

Радка Бончева

специалист

20.04.2021г файл декл

40

Севдалина Урумова

специалист

27.04.2021г файл декл

41

Адрияна Андреева

специалист

28.04.2021г файл декл

42

Савка Василева

Специалист

26.04.2021г файл декл

43

Ваня Георгиева

специалист

14.05.2021г файл декл

СЕКТОР ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА; СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 

44

Нели Павлова

Началник сектор

23.04.2021г файл декл

45

Милена Георгиева

специалист

26.04.2021г файл декл

46

Николай Корназов

гл. експерт-еколог

23.04.2021г файл декл

47

Ангел Йорданов

инспектор

20.04.2021г файл декл

48

Георги Димитров

специалист

20.04.2021г файл декл

49

Станимир Радев

Специалист

28.04.2021г файл декл

50

Женя Радева

инспектор

10.05.2021г файл декл

СЕКТОР ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

51

Радка Димитрова

главен специалист

11.05.2021г файл декл

ДИРЕКТОРИ

 

52

Иван Сутев

Директор Музей на мозайките

13.05.2021г файл декл

53

Снежана Дянкова

Директор ДЦПЛУ

12.05.2021г файл декл

54

Радостина Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина,филиал Здравец

14.05.2021г файл декл