Общински съветници

1. Атанас Димитров Атанасов       

2. Владимир Димитров Ненков     

3. Георги Димов Георгиев          

4. Господин Стоянов Господинов   

5. Денис Красимиров Куцаров  

6. Димитър Валентинов Янев        

7. Димитър Николаев Николов      

8. Елена Недялкова Илиева

9. Женя Добрева Костова 

10. Красимир Генчев Боянов            

11. Мартин Илиев Иванов              

12. Методи Милчев Нецев          

13. Петър Димитров Петров  

 

Правомощия на Общинският съвет: 

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове; 

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет; 

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината; 

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му; 

6. определя размера на местните такси;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства; 

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи; 

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон; 

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията ; 

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности; 

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура; 

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество; 

14.  приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях; 

15. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон; 

16.  прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината; 

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение; 

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност; 

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност; 

20. одобрява символ и печат на общината; 

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани; 

22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител; 

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. 

24. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община. 

25.  В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. (

26. Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

27. Общинският съвет може да избира обществен посредник.