На вниманието на земеделските стопани на територията на Община Девня !

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ

Във връзка със започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата на населените места в Община Девня, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, собственост на ECO - ЕАД, Мрежови експлоатационен район - Варна.

При планиране на работа с високогабаритна техника (с височина 4 и повече метра ) под електропроводи високо напрежение - 110, 220 и 400 kV, с цел недопускане на трудови злополуки, материални щети на селскостопанската техника и реколтата, земеделските стопани следва да се обръщат към ECO ЕАД МЕР-Варна.

Обръщаме внимание, че при тези напрежения пробиви са възможни от разстояние, без да е необходим директен контакт.

Напомняме, че според Чл. 761 от НАРЕДБА № 9 ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ, не се допуска в сервитутната зона на въздушните електропроводи паркирането на машини и съоръжения, както и използването на високо габаритна техника за селскостопанска дейност.

При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, от лицата, извършващи селскостопанската дейност в района на електропроводите, незабавно да преустановят работи и да потърсят съдействие от ECO ЕАД МЕР-Варна на телефони:

  1. 0877 484 634 - инж. Николай Иванов - инж. ПЕЕ ПиР ЕПВН
  2. 0889 501 507 – инж. Иван Великов – техник ЕЦиМ ПиР ЕПВН

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ