КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ НА МОЗАЙКИТЕ

О Б Щ И Н А   Д Е В Н Я

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №   на Кмета на Община Девня

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ НА МОЗАЙКИТЕ

Място на работа:  Музей на мозайките гр.Девня

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата,

Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

Чуждоезикова подготовка

Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на „Музей на мозайките”  за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие.

Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).

Документ за трудов стаж (копие).

Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

Професионална автобиография.

Документ за завършено образование (копие).

Концепция за дейността и развитието на „Музей на мозайките” за 5 годишен период, като подробно е разработена първата, в 9 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.

            Концепцията съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
  • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
  • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на община Девня

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Девня, адрес: гр.Девня, бул. „Съединение” №78, всеки работен ден от 8.30 часа до 17 :00 часа.

За справка: Мария Димчева Атанасова- гл.експерт „ЧР“, тел. 0519/47039, GSM-0885272715