Комисии

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Общински съвет гр. Девня. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите, да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване, да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

 

Постоянни комисии към Общински съвет – Девня

 

 

ПК „Финанси и бюджет, местни данъци и такси. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”

Председател:  Георги Димов Димов

Секретар:        Женя Добрева Костова

Членове:         Мартин Илиев Иванов

                        Атанас Димотров Атанасов

                        Денис Красимиров Куцаров

                        Петър Димитров Петров

                        Красимир Генчев Боянов

 

ПК „Общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура, гражданска защита и обществен ред.”

Председател:  Петър Димитров Петров

Секретар:        Атанас Димитров Атанасов

Членове:         Мартин Илиев Иванов

                        Димитър Николаев Николов

                        Методи Милчев Нецев

                        Красимир Генчев Боянов

                        Димитър Валентинов Янев

                    

ПК „ Европейски програми и проекти, екология, инвестиционна политика”.

Председател:  Методи Милчев Нецев

Секретар:        Елена Недялкова Илиева

Членове:         Петър Димитров Петров

                        Женя Добрева Костова

                        Господин Стоянов Господинов

                        Денис Красимиров Куцаров

                        Димитър Николаев Николов

                       

ПК „ Здравеопазване и социална политика”.

Председател:  Димитър Николаев Николов

Секретар:        Мартин Илиев Иванов

Членове:         Атанас Димитров Атанасов

                         Господин Стоянов Господинов

                         Елена Недялкова Илиева

                         Георги Димов Димов

                         Димитър Валентинов Янев

 

ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежки дейности, спорт и туризъм ”.

Председател: Елена Недялкова Илиева

Секретар:       Денис Красимиров Куцаров

Членове:         Георги Димов Димов

                         Женя Добрева Костова

                         Господин Стоянов Господинов

                         Красимир Генчев Боянов

                        Димитър Валентинов Янев