Информация по чл. 15 от ЗДОИ

Достъпът до обществена информация се предоставя срещу заявление. Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в сградата на общината с адрес: гр. Девня, бул.“Съединение“ № 78, Център за услуги и информация на граждани всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

За писмени се считат и заявленията получени по електронен път и факс, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл.25, ал. 1 от ЗДОИ.

За улеснение на гражданите и юридическите лица е изготвено заявление – образец за достъп по ЗДОИ /Приложение № 1/, което е на разположение и на сайта на общината.

Начините за подаване на заявление за достъп до обществена информация в Община Девня са следните:

  • По пощата на адрес: 9162 гр. Девня, бул.“Съединение“ № 78;
  • По електронната поща на адрес: [email protected]
  • В Центъра за услуги и информация на граждани в Община Девня.

Заявлението за достъп до обществена информация следва да съдържа:

  • Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  • Описание на исканата информация;
  • Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  • Адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или e-mail.

Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни заявлението се оставя без разглеждане.

Преглед на предоставената информация може да се извършва от граждни в Информационен център за обслужване на гражданите.

 

Разходи по предоставяне на обществена информация, според вида на носителя

Можете да изтеглите от тук !

 

Профил на Община Девня в Портал за отворени данни на Република България