Здравеопазване

   Решаването на здравните проблеми на Община Девня и на всеки отделен гражданин е най-тясно свързано с изпълнението на Националната здравна стратегия от лечебните и здравни заведения, които работят в областта на промоцията, профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията. Основен източник на идеи и предначертания за Националната здравна стратегия на България са вижданията на СЗО отразени в “Световната здравна декларация”, където “промените в състоянието на здравеопазването в света изискват осъществяване на политика за “Здраве за всички през 21 век” чрез провеждане на адекватна регионална и национална политика и стратегия”. Главната цел и стратегически приоритет на здравната реформа в България е подобряване здравето на нацията, под мотото “По- добро здраве за по- добро бъдеще на България”.

      Развитието на новите пазарни отношения в сферата на здравеопазването е предизвикателство пред възможностите на всички здравни работници да се справят с изискванията за планирането на дейността им и възможностите за управлението на дейностите. Налагането на нови подходи в работата на здравните професионалисти, както и въвеждането на реални пазарни механизми, свързани с начините на финансиране, договаряне и предоставяне на здравните услуги, поставят пред всички граждани на нашата община изисквания за промени в начина на мислене, промени в подходите на взаимоотношенията между тях.

Основните насоки на здравната политика в Община Девня са:

 

 • Здравно обслужване основано на правото и свободата на избор;
 • Споделена отговорност – установяване на партньорство между правителство, общинско ръководство, здравноосигурителен фонд, общество и здравните професионалисти;
 • Здравеопазване базиращо се на ясно определени постоянни и временни здравни приоритети;
 • Използване на ресурсите с по- голяма ефективност;
 • Въвеждане на регулирани пазарни механизми, при които финансиращите институции на договорни начала по- скоро купуват здравни услуги за населението, отколкото да ги субсидират.

      Възприемането на тези принципи определя главните параметри на медицинските и управленчески решения в планирания период на развитие на здравната система.

      В новите условия е необходимо да се прилагат умения в областта на програмното управление, стратегическото планиране, мениджмънт на човешките и материални ресурси, маркетинг на здравните услуги, бизнес планиране и др.

      Здравното обслужване на населението на територията на Община град Девня е организирано от добре изградена мрежа от следните здравни заведения на извънболничната и болнична помощ:

 

 

 • Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява от 5 /пет/ броя практики на общо практикуващи лекари, разположени в различните квартали на град Девня. Една практика обслужва средно около 1800 човека.
 • Първичната стоматологична помощ се осъществява от петима стоматолози.
 • Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява от “Диагностично-консултативен център І - Девня” ЕООД. Той е с районни функции, тъй като обслужва населението на четири общини – Девня, Суворово, Вълчи дол и Ветрино.
 • Болничната помощ се осъществява от ”Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД. Тя е с районни функции и обслужва населението на общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Суворово. Болницата разполага с четири отделения всяко с по 10 легла:
  • вътрешно отделение
  • детско отделение
  • неврологично отделение
  • рехабилитационно отделение

      Всички училища имат медицински кабинети, а със съдействието на общината е назначен един училищен лекар.

      В структурата на причини за смъртността на преден план са сърдечно-съдовите заболявания (между 55 и 67% от всички смътни случаи) и злокачествените новообразувания (между 11.5 и 24%). Смъртността поради травми, отравяния и злополуки през повечето години от периода 1990 - 1999 г. е по-висока от средната за страната.

     Работна среда също представлява риск за здравето на заетите. Основните рискови фактори са свързани с неблагоприятни условия на труд, замърсяване на въздуха с различни химични вещества, високо съдържанието на производствен прах, шум и вибрации, прегряващ микроклимат.

      Основните здравни рискове за населението на община Девня са свързани с влошеното състояние на някои от елементите на околната среда, а също и с високия риск от трудови злополуки и професионални заболявания в икономическите сектори, предприятия от които работят на територията на общината.