Заповед на кмета относно пожароопасен сезон за посевите, защитените и горски територии на община Девня