Дружество на инвалидите Девня

“Дружество на инвалидите Девня” със седалище гр. Девня е сдружение с нестопанска цел, като осъществява обществено - полезна дейност.

СЕДАЛИЩЕ: гр. Девня Адрес на управление: ул. “Капитан Петко” № 9

ЦЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО: Интегриране на инвалидите в обществото.

СРЕДСТВА за постигане на целта:

 • Привлича и организира членове и симпатизанти;
 • Проучва проблемите на инвалидите и настоява пред съответните опровомощени органи за начините за решаването им и участва с експерти при разработване на различни документи;
 • Разработва и изпълнява програми за трудова, социална – битова и комуникативна рехабилитация на инвалидите;
 • Извършва други съпътстващи дейности и търси начини за финансирането им;
 • Съдейства пред компетентните държавни и общински органи и организации за повишаване образованието и квалификацията на инвалидите;
 • За създаване на условия за преквалификация и трудова реализация;
 • За развитие на интелектуално – творческа, спортна и туристическа дейност на членовете си;
 • Работи за подобряване на здравното, социалното, културното и битовото обслужване на своите членове;
 • Подпомага целево нуждаещите си инвалиди, като за тази цел привлича необходимите финансови, материални и кадрови ресурси;
 • Работи за преодоляване на архитектурно – строителните, транспортни и комуникативни бариери и за ограничаване на условията на травмиране и инвалидизиране на здравите хора;
 • Поддържа контакти със сродни международни и др. благотворителни организации с цел участие в международни програми.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

 • Предоставяне, отстояване и защитаване на интересите на инвалидите пред държавните и общински органи в страната и чужбина;
 • Подпомагане на индивидуалното и групово равнище на социалната, трудовата, медицинската и битовата рехабилитация на инвалидите;
 • Съдейства на обществото и неговите структури за възприемането на инвалидите като негови равноправни и равнопоставени членове.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Димитър Андонов Димитров Председател дом.тел.: 0519/985-45
Паско Ников Караджов Член дом.тел.: 0519/924-50
Мария Миланова Кръстева Член  
Трияда Петрова Христова Член дом.тел.: 0519/925-90
Валентин Цонев Желязков Член дом.тел.: 05102/31-10

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Йордана Ангелова Стойкова Председател дом.тел.: 0519/988-40
Гани Йорданов Василев Член дом.тел.: 0519/966-66,
GSM: 0886 270612
Коста Тодоров Димитров Член дом.тел.: 0519/967-07

 ОТГОВОРНИЦИ ПО КВАРТАЛИ

 

1. кв. “Девня” Димитър Андонов Димитров и
Йордана Ангелова Стойкова
2. кв. “Река Девня” Паско Ников Караджов
3. кв. “Гъбена махала” и кв. “Химик” Коста Тодоров Димитров
4. кв. “Повеляново” Диньо Русев Вълканов и
Мария Миланова Кръстева
5. с. Кипра Трияда Петрова Христова
6. с. Падина Станка Иванова Маринова и
Ивелина Янева Йоргакиеева

ДЕЙНОСТ:

 • Изготвяне на документи и изплащане на целева помощ на инвалиди І-ва група с чужда помощ по чл.53 от ППЗИХУ за 2005 г. на 60 души по 20.00 лева;
 • Документите за целева помощ за 2006 г. са предадени и очакваме по 30.00 лева на човек до края на 2006 г.;
 • По линия на Червения кръст бяха изготвени списъци по квартали на крайно нуждаещи се инвалиди за помощни средства, дрехи и други;
 • Юлия Нойкова общински съветник бе избрана за Председател на Обществения съвет за осъществяване на контрол на системата за социално подпомагане към Община Девня;
 • Направен бе проект за създаване на клубове в кв.”Девня “ и кв. “Повеляново” от Община Девня;
 • Организирахме и проведохме среща с Народния представител в 40-тото Народно събрание Деница Димитрова, която обеща да лобира за девненци;
 • Сътрудничим си с Регионалния център на инвалидите с д-р Радев и Добрин Тасков – Варна;
 • На тримесечие отчитаме справка за раздадени помощи и извършени услуги от основната организация.

Общо инвалидите в Община Девня към 10.11.2006 г. са 406.
В дружеството членуват 82 души.За членство в Дружеството е необходимо да се подадат следните документи: 

 • Декларация по образец;
 • Лична карта;
 • Копие на решението на ТЕЛК;
 • Молба;
 • Снимка. 

Членският внос, който се заплаща от членовете е както следва:

 • Встъпителен  - 2.00 лв.
 • Годишен 
  • работещи - 4.00 лв.;
  • не работещи - 2.00 лв.

До 15% от членовете на Дружеството могат да бъдат симпатизанти, които нямат решение на ТЕЛК.