Декларация за визия, политика и цели на Общинска администрация Девня

Визия :

Подобряване на компонентите на жизнената среда за гражданите на община Девня чрез повишаване на икономическата активност, развитие на човешките ресурси и подобряване на екологичното състояние и опазване на околната среда.

Политика :

Ръководството на Община Девня, в лицето на Кмета на Общината, официално декларира своята Политика по управление, която е изведена от визията и мисията на Общината и е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА за изграждане и развитие на Община Девня.

Политиката по управление на Община Девня е насочена към осигуряване на нарастваща ефективност на процесите на управлението с цел създаване на всички условия за постигане на икономически и социален растеж на общината, в съответствие с потребностите и очакванията на жителите и икономическите субектичрез предлагане на качествени административни услуги, законосъобразност в управлението, в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност в действията на администрацията.

За осъществяването на своята Политика по управление, ръководството на Община Девня насочва усилията си в следните направления:

 • Подобряване на процесите и дейностите по предоставяне на административни и публични услуги, в съответствие с потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
 •  Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004;
 •  
 • Ефективно използване на всички възможности за подобряване на инвестиционния климат и повишаване на инвестиционната привлекателност на Община Девня;
 •  Разширяване обхвата и подобряване на системата за информационно управление на процесите с цел повишаване на възможностите за събиране и анализ на данните;
 •  
 • Привличане на допълнителни ресурси по линия на национални и международни програми и фондове и обединяване усилията на всички заинтересовани страни за осигуряване икономическия и културния просперитет на Община Девня;
 • Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда;
 • Предприемане на ефективни действия за предотвратяване на замърсяването на околната среда.
 • Осигуряване съответствието с приложимите нормативни изисквания по отношение на околната среда в Община Девня;
 • Повишаване мотивацията на персонала чрез осигуряване на все по-добри условия на труд и перспективи за развитие;
 • Подобряване на техническата и социалната инфраструктура.

С приемането на съвременния подход в управлението, ръководството на Община Девня гарантира осигуряването на всички необходими условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление.

ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА

Политика по управление