Банкови сметки

        Уведомяваме Ви, че НОВИТЕ банкови сметки към Юробанк България на Община Девня са:

БАНКА:

„Юробанк България“ АД – клон Девня

              BIC: BPBIBGSF

             

1.Сметка с IBAN: BG 91 BPBI 7945 31 8451 4800  /BGN/- текуща бюджетна сметка;

2.Сметка с IBAN: BG 95 BPBI 7945 84 8451 4800 /BGN/  - сметка за приходи от местни данъци и такси;  

Наименование на кодовете за вид плащане по приходната сметка:

441400 – Окончателен годишен (патентен) данък

442100 – Данък върху недвижимите имоти

442200 – Данък върху наследствата

442300 – Данък върху превозните средства

442400 – Такси за битови отпадъци

442500 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442800 – Туристически данък

443400 – Други данъци

443700 – Вноски от приходи на общински предприятия и институции

444000 – Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

444100 – Приходи от наеми на имущество

444200 – Приходи от наеми на земя

444300 – Приходи от лихви по текущи банкови сметки

444400 – Приходи от лихви по срочни депозити

444800 – Дивидент

444900 – Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

445100 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

445200 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

445500 – Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

445600 – Приходи от продажба на земя

445700 – Приходи от концесии

445800 – Приходи от ликвидиране на общински предприятия

445900 – Приходи от продажба на нематериални активи

446500 – Глоби, санкции и неустойки,нак.лихви, обезщетения и начети

447000 – Други неданъчни приходи

448001 – Такси за технически услуги

448002 – Такси за ползване на детски градини

448003 – Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

448004 – Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

448005 – Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

448007 – Такси за административни услуги

448008 – Такси за ползване на пазари, тържища

448009 – Такси за ползване на полудневни детски градини

448010 – Такси за ползване на общежития и други по образованието

448011 – Такси за гробни места

448013 – Такси за притежаване на куче

448090 – Други общински такси

 

3. Сметка с IBAN: BG 64 BPBI 7945 31 8451 4801 /BGN/

код 7304 /сметка за заемите от ЦБ по ПРСР/;

4. Сметка с IBAN: BG 68 BPBI 7945 84 8451 4801 /BGN/;

5. Сметка с IBAN: BG 55 BPBI 7945 33 8451 4801 /BGN/;-Набирателна сметка

6. Сметка с IBAN: BG 38 BPBI 7945 32 8451 4800 /BGN/;

7. Сметка с IBAN: BG 27 BPBI 7945 50 8451 4801 /BGN/;

8. Сметка с IBAN: BG 02 BPBI 7945 34 8451 4801 /EUR/.