Население

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Население по местоживееве и пол към 31.12.2015 г.

Община

Общо

В градовете

В селата

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Девня

8 752

4 360

4 392

7 930

3 923

4 007

822

437

385

Данните показват, че броят на населението се запазва относително постоянен в сравнение с други общини в страната, като причина за това е развитата промишленост и запазване на заетостта.

 

Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2015 г.

Над 61% от населението е във възрастовата група 20 - 64 години. Видима е тенденцията за застаряване на населението, като при стойностите на населението под трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст с привес са над трудоспособна възраст. 

Община

Възрастови категории

Общо

В т.ч. в градовете

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Девня

8 752

4 360

4 392

7 930

3 923

4 007

Под трудоспособна

1 480

774

706

1418

739

679

В трудоспособна

5 407

2 908

2 499

4 956

2 637

2 319

Над трудоспособна

1 865

678

1 187

1 556

547

1 009

   

Естествено движение на населението през 2015 г. по пол

Община

живородени

умрели

Естествен прираст

всичко

момчета

момичета

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Девня

89

47

42

126

61

65

-37

-14

-23

 

 Механичен прираст

За количествените изменения в броя на населението, за формирането на трудовите ресурси, за тяхното разпределение и преразпределение на територията има съществено значение развитието на миграционните процеси. Коефициентът на механичния прираст за общината е положителен. Заселилите се са повече от изселилите се, което води до извода, че общината се стреми да създава необходимите условия за задържане на човешкия ресурс на територията си.