Услуга 2012 Издаване на карта за преференциално паркиране на МПС, побслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Издаване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: деловодство на общината, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: деловодство на общината, в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Чл. 99а от Закон за движение по пътищата

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛКК (за лицата по чл. 2, т. 5 от Правила за издаване карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания - копие от епикриза).
  3. Копие от лична карта.
  4. Снимка – 1 бр. /паспортен формат/
  5. Копие от свидетелство за регистрация на МПС.
  6. Копие от пълномощно и копие на лична карта на упълномощеният /ако документите се подават чрез упълномощено лице/.

Забележка: За деца до 18 годишна възраст заявлението се подава от един от родителите, като представя:

           1.  Копие от удостоверение за раждане на детето.

           2.  Копие от лична карта на родителя.

           3.  Копие от лична карта на детето, ако е навършило 14 години.

          Такса на административната услуга: безплатно

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 14 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: съобразно експертното решение на ТЕЛК и НЕЛК, при пожизнено ЕР, срокът на картата е 5 години, с изключение на тези по чл. 2, т. 5 от Правилата за издаване карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

Заяви услугата онлайн

Документи: